Pick-it 3D相机

[_WKSG32TUB_BWHVGQFTWAF.png


产品特性
技术参数
视频介绍


• 可定位各种形体及尺寸工件

                         

• 适应各种颜色环境

                         

• 适应各种材料 (金属,塑料,木材, 食品等)

                         

• 适应变化光线及阴暗环境

                         

• 不需要辅助照明

                         

• 简单的系统架设及标定

                         

• 机器人视觉工业领域内回报周期最短


[_WKSG32TUB_BWHVGQFTWAF.png